BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) ogłasza drugie publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.


I. Położenie nieruchomości – Pisz 1,
Numer działki – 481/34,
Powierzchnia działki - 1773 m2
Numer KW - 13021
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową,
Cena wywoławcza nieruchomości – 205.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 40.000 zł.

II. Położenie nieruchomości – Pisz 1,
Numer działki – 481/35,
Powierzchnia działki - 1428 m2
Numer KW - 13021
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową,
Cena wywoławcza nieruchomości – 165.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 30.000 zł.

III. Położenie nieruchomości – Pisz 1,
Numer działki – 481/36,
Powierzchnia działki - 1574 m2
Numer KW - 13021
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową,
Cena wywoławcza nieruchomości – 185.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 35.000 zł.

IV. Położenie nieruchomości – Pisz 1,
Numery działek – 481/38 i 481/39
Powierzchnia działek - 2908 m2
Numer KW - 13021
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową,
Cena wywoławcza nieruchomości – 325.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 65.000 zł.


1. Przetargi odbędą się dnia 18 grudnia 2012 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5:
o godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III,
o godz. 12.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt IV,

2.Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ulicy Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 1086) stanowią teren oznaczony symbolem 44 U – teren zabudowy usługowej.
6.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.
11. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
12.Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 14 grudnia 2012 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: piątek, 9 lis 2012 14:40
Data opublikowania: piątek, 9 lis 2012 15:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 gru 2012 13:17
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1484 razy