BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.8.2012

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 67 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/
postanawiam
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie brzegów i udrożnieniu kanału Jeglińskiego, na działkach nr 21 obręb Jeglin, nr 132/2 obręb Karwik, nr 195 obręb Maldanin, gmina Pisz, województwo warmińsko- mazurskie.

Uzasadnienie
W dniu 19.09.2012 r., wpłynął do tutejszego Urzędu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie brzegów i udrożnieniu kanału Jeglińskiego, na działkach nr 21 obręb Jeglin, nr 132/2 obręb Karwik, nr 195 obręb Maldanin, gmina Pisz, województwo warmińsko- mazurskie.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 67 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/, przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, przedsięwzięcie to może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Zatem zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Burmistrz Pisza, zwrócił się z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, pismem z dnia 01.10.2012 r., znak: ZNS.9083.16.2012, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, stwierdził że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 13.11.2012 r. , znak: WOOŚ.4240.394.2012.MH.3, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji.
Planowane przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego polegająca na odbudowie brzegów i udrożnieniu kanału Jeglińskiego miedzy jeziorami Seksty i Roś w celu zapewnienia odpowiednich parametrów żeglugowych. Planowane zamierzenie polegać będzie na:
• Odmuleniu kanału warstwą o grubości ok. 50 cm;
• Wykonaniu obustronnych umocnień skarp z koszy i materacy siatkowo-kamiennych na długości 4700 mb;
• Wycinaniu i karczowaniu drzew i krzewów rosnących na skarpach kanału poniżej śluzy Karwik – 27 szt.
• Usunięciu istniejącego umocnienia brzegu z pali żelbetowych na długości 300mb umocnienia (łącznie po obu stronach) metodą wypłukiwania i wyrywania pali
• Wykonaniu nowego umocnienia ze ścianek stalowych GU 16-400 L=6m ze stalowym oczepem
• Wymianie dalb cumowniczych w awanportach i komorze śluzy.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na odbudowie brzegów i udrożnieniu kanału Jeglińskiego, na działkach nr 21 obręb Jeglin, nr 132/2 obręb Karwik, nr 195 obręb Maldanin, gmina Pisz, województwo warmińsko- mazurskie.
Kanał Jegliński jest to najdłuższy kanał mazurski na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Kanał Jegliński ma długość 5250 m. Kanał łączy jezioro Roś, jego najbardziej wysuniętą odnogę, z jeziorem Seksty. Obok wsi Karwik znajduje się śluza Karwik. Istniejący tam jaz spiętrza wodę w jeziorze Śniardwy o 1 m wyżej w stosunku
do poziomu wody w jeziorze Roś. Znajdująca się przy jazie śluza umożliwia ruch większych jednostek pływających. Śluza ma komorę o długości 45 m, a szerokość wrót wodnych 7,5 m, głębokość przy średniej wodzie wynosi 1,5 m - 2,0 m. Kanał Jegliński należy do zlewni rzeki Pisa, która jest prawym dopływem Narwi leżącym w dorzeczu Wisły. Jest drogą wodną łączącą Jezioro Seksty i Jezioro Roś. Kanał Jegliński zidentyfikowany został jako jednolita część wód powierzchniowych silnie zmienionych i sztucznych. Celem środowiskowym dla ww. jednolitej części wód jest osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie bądź osiągnięcie dobrego stanu chemicznego wód. Planowana inwestycja spowoduje zmianę elementów hydromorfologicznych, takich jak zmiana głębokości i struktury brzegów, przy czym inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu fizykochemicznego oraz biologicznego jednolitej części wód.
Kanał będzie odbudowywany przy zachowaniu dotychczasowej lokalizacji i przebiegu trasy cieku. Na odcinku o długości 550 m od strony jeziora Seksty do śluzy Karwik przewidziano odtworzenie brzegów stalowymi ściankami do rzędnej 116,5 m n.p.m. Na linii umocnienia przewidziano dwa przejścia dla zwierząt w postaci obniżenia wysokości ścianki do rzędnej 115,8 m n.p.m. na szerokości 10,0 m po obu brzegach kanału i wyprofilowania terenu z łagodnym spadkiem w stronę kanału. Przejścia zostaną zlokalizowane w odległości około 250 m względem siebie.
Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z emisją pyłów i spalin z maszyn budowlanych i pojazdów oraz emisją hałasu. Materiały budowlane będą na bieżąco dowożone do miejsca realizacji inwestycji. Nie planuje się żadnego zaplecza budowy. Ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w bezodpływowych zbiornikach i odbierane przez właściwe podmioty. Zdjęta wierzchnia warstwa ziemi po jej odspojeniu będzie wykorzystywana na cele rolnicze. Grunty z wykopów zostaną wykorzystane do nasypów, a ich nadwyżka będzie rozplantowana wzdłuż brzegów kanału. Wszystkie powstające odpady będą segregowane, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Uciążliwości związane z budową będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią w momencie zakończenia prac budowlanych.
W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się żadnych emisji oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi JEGLIN, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/410/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 kwietnia 2005 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 63 poz. 920 z dnia 25 maja 2005 r., działka nr 21 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 3 W - koryto cieku wodnego. Zakazuje się usuwania nadbrzeżnych zadrzewień, zakrzaczeń o ile nie jest to konieczne ze względów sanitarnych lub ze względu na utrzymanie drożności lub żeglowności cieku. Ze względu na charakter przedsięwzięcia planowane zamierzenie nie jest sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Kanał znajduje się na granicy Puszczy Piskiej i częściowo w Obszarze Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego Wschód i obowiązują tu zapisy rozporządzenia Nr 136 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego -Wschód ( Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 178, poz. 2618) i częściowo w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, wobec którego obowiązują zapisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego ( Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 20, poz. 506). Jednak z uwagi na fakt, że planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) istnieje możliwość realizacji przedsięwzięcia na danym obszarze.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008. Na w/w obszarze obowiązują zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków ( Dz. U. Nr 25 poz. 133 z późn. zm.). Biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób wykorzystania i użytkowania terenu poddanego analizie oraz fakt, że przedmiotem planowanego zamierzenia będzie tylko teren kanału Jeglińskiego, należy uznać, że zachowany pozostanie dotychczasowy sposób wykorzystania terenu. Ze względu na charakter oraz na zakres inwestycji nie będzie ona negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz integralność sieci Natura 2000 jeżeli zostaną zachowane warunki:
• prace związane z wycinką drzew prowadzone będą w okresie poza okresem lęgowym ptaków tj. od początku marca do końca września;
• prace w korycie kanału prowadzone będą poza okresem rozrodczym płazów tj. od początku marca do końca czerwca.
Ponadto teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami:
• zabudowy mieszkaniowej oraz jakiejkolwiek innej zabudowy,
• wybrzeży morskich,
• wodno-błotnymi
• stref ochronnych ujęć wód podziemnych
• o płytkim zaleganiu wód podziemnych
• górskimi,
• na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
• o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
• uzdrowiskowymi i ochrony uzdrowiskowej.
Biorąc pod uwagę wszystkie etapy związane z realizacją, eksploatacją i likwidacją przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż nie przewiduje się negatywnych skutków jego oddziaływania dla środowiska.
Z uwagi na lokalny charakter planowanego przedsięwzięcia oraz oddalenie terenu planowanej inwestycji od granic państw sąsiednich, nie ma ryzyka transgranicznego oddziaływania na środowisko. W obrębie terenu planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, szlaków migracji zwierząt oraz pomników przyrody. Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowodują istotnych zmian w środowisku i nie wpłyną negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich nie ma ryzyka wystąpienia zjawiska kumulowania się oddziaływań lub poważnej awarii przemysłowej.
Burmistrz Pisza, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który stwierdza obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu danych przedstawionych we wniosku i analizie szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, jego skali i wielkości zajmowanego terenu, powiązań z innymi przedsięwzięciami, ze szczególnym uwzględnieniem kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz po rozpatrzeniu ewentualnych zagrożeń dla środowiska na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu ewentualnego wpływu na środowisko tj. na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, fauny i flory, a także możliwości występowania innych czynników fizycznych i chemicznych przy eksploatacji przedsięwzięcia, które mogłyby zanieczyszczać środowisko, uznał że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko i obszar Natura 2000 i orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Data powstania: czwartek, 15 lis 2012 09:45
Data opublikowania: czwartek, 15 lis 2012 12:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 gru 2012 14:54
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2207 razy