BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 2, Pl. Daszyńskiego,
-Numer działki –415,
-Numer KW – 22909,
-Powierzchnia nieruchomości – 2185 m2,
-Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym,
-Roczna wysokość czynszu– 500,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/330/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 30 lat.
2. Nieruchomość będzie wykorzystywana przez dzierżawcę w celach:
1) prowadzenia żłobków,
2) prowadzenia przedszkoli,
3) prowadzenia szkół podstawowych,
4) prowadzenia szkół gimnazjalnych,
5) prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych.
3. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar oznaczony symbolem A44 - zabudowa mieszkaniowa, żłobek, kino, ZDZ, usługi; zabudowa chaotyczna, część budynków w złym stanie technicznym.. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
4.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 listopada 2012 r. do dnia 6 grudnia 2012 r.
Data powstania: piątek, 16 lis 2012 10:03
Data opublikowania: poniedziałek, 19 lis 2012 14:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 gru 2012 08:01
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1276 razy