BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o POSTANOWIENIU Z.6220.1.9.2012

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 68 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/,

postanawiam

 nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie przystani żeglarskiej” na części działki nr 424 obręb Zdory – jezioro Seksty oraz części działki nr 274/2 obręb Zdory w ramach planowanej stanicy wodnej na działkach nr 275/12, 275/11, 275/10, 275/9, 275/8, 275/7, 275/6, 275/5, 275/22, 275/23 w obrębie Zdory gmina Pisz.
 ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./.


Uzasadnienie

W dniu 25.10.2012 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie przystani żeglarskiej” na części działki nr 424 obręb Zdory – jezioro Seksty oraz części działki nr 274/2 obręb Zdory w ramach planowanej stanicy wodnej na działkach nr 275/12, 275/11, 275/10, 275/9, 275/8, 275/7, 275/6, 275/5, 275/22, 275/23 w obrębie Zdory gmina Pisz.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/, planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcie to może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Zatem zgodnie z powołanym wyżej przepisem, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Pisza, dnia 29.10.2012 r., zwrócił się z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem z dnia 31.10.2012 r., znak: ZNS.9083.19.20112, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest zasadne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 14.11.2012 r., znak: WOOŚ.4240.433.2012.AZ.2, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne będzie obejmowało część działki jeziora Seksty (działka nr 424 obręb Zdory) oraz część działki oznaczonej nr 274/2 – obręb Zdory, gmina Pisz. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach przyszłego zagospodarowania działek w obrębie Zdory oznaczonych numerami: 275/12, 275/11, 275/10, 275/9, 275/8, 275/7, 275/6, 275/5, 275/22, 275/23 zgodnie z ich przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na usługi turystyczne – turystyki wodnej (stanica wodna). Na teren jeziora Seksty Gmina Pisz nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast na części działki nr 274/2 obręb Zdory wskazanej we wniosku obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory nad jeziorem Seksty zatwierdzony Uchwałą Nr L/625/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 września 2006 roku ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 196 poz. 2747 z dnia 18 grudnia 2006 r.
Działka nr 274/2 obręb Zdory znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 4.ZE- Zieleń ekologiczno – krajobrazowa. Dopuszczalne funkcje, formy zagospodarowania i urządzenia terenu: szuwary, łąki, zadrzewienia, zakrzaczenia.
W obrębie terenu dopuszcza się:
- obiekty i urządzenia związane z działalnością ochronną, informacyjną i edukacyjną prowadzoną przez służby ochrony przyrody,
- obiekty i urządzenia służące celom ochrony brzegu jeziora i celom przeciwpowodziowym,
- urządzenia wodne;
- obiekty i urządzenia służące celom naukowym i monitoringowym,
- obiekty związane z zabezpieczeniem żeglugi,
- obiekty i urządzenia wynikające z przepisów obrony cywilnej,
- okresowe ścinanie trzciny.
W obrębie terenu wyklucza się:
- przekształcenia rzeźby terenu,
- trwałe likwidowanie szuwaru,
- lokalizację miejsc postojowych i utwardzonych ciągów komunikacyjnych.
Obszar o symbolu 4.ZE łączy jezioro Sekty z wyznaczonymi w planie obszarami o symbolach 1. UKs- tereny zabudowy sakralnej, 2UTp- tereny usług turystyki- tereny rekreacji pobytowej typu pensjonatowego, 3UT – tereny usług turystyki, usługi obejmują obiekty związane z turystyką wodną i krajoznawczą: stanica wodna, przystań żeglarska śródlądowa zapewniająca miejsca do cumowania na mniej niż 50 jachtów z niezbędną infrastrukturą (w tym basen jachtowy lub/i pomosty), funkcja pensjonatowa i hotelowa towarzysząca funkcji podstawowej, łącznie do 100 miejsc noclegowych.

W ramach zabudowy części działki nr 424 - jeziora Seksty oraz części działki nr 274/2 przewiduje się budowę przystani żeglarskiej obejmującej wykonanie:
• slipu do wodowania łodzi, z elementów prefabrykowanych płyt drogowych wraz z podestem, w ramach realizacji którego zajdzie konieczność pogłębienia dna zbiornika;
• pomostu drewnianego w kształcie odwróconej litery „F” o długości całkowitej 188 m do cumowania maksymalnie 24 sztuk jednostek pływających, w ramach realizacji którego zajdzie konieczność wycinki trzciny;
• pomostu drewnianego w kształcie litery „T” o długości całkowitej 100 m do cumowania maksymalnie 8 łodzi dla żeglarzy korzystających z kaplicy, w ramach realizacji którego zajdzie konieczność wycinki trzciny;

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z koniecznością prac w granicach działki nr 424 – jeziora Seksty tj. bagrowania trzciny na powierzchni 2500 m2 , pogłębienia dna od 20 do 200 cm na powierzchni 3250 m2 – pas szerokości 6,5 m o długości 50 m w głąb jeziora.
Ponadto w ramach zagospodarowania działek o nr 275/12, 275/11, 275/10, 275/9, 275/8, 275/7, 275/6, 275/5, 275/22, 275/23 przewiduje się etapowo budowę stanicy wodnej obejmującej budowę: kapitanatu, sanitariatu dla żeglarzy oraz hangaru na łodzie, kaplicy dla żeglarzy z plebanią, ciągów pieszo-jezdnych, placów manewrowych, miejsc parkingowych oraz infrastruktury technicznej i przeciwpożarowej.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się częściowo w Obszarze Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego -Wschód i obowiązują tu zapisy rozporządzenia Nr 136 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego -Wschód ( Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 178, poz. 2618) i częściowo w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, wobec którego obowiązują zapisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego ( Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 20, poz. 506). Ponadto teren inwestycji znajduje się w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008. Na w/w obszarze obowiązują zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków ( Dz. U. Nr 25 poz. 133 z późn. zm.). W związku z lokalizacją inwestycji w obszarze specjalnej ochrony ptaków Puszcza Piska należy dokładnie określić wpływ inwestycji na ten obszar. Występuje tu co najmniej 37 gatunków ptaków z Załącznika nr I Dyrektywy Ptasiej i co najmniej 12 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2 % populacji krajowej orła bielika i cietrzewia, ponadto obszar zasiedla co najmniej 1 % populacji krajowej takich gatunków jak: bocian czarny (Ciconia nigra), orlik krzykliwy (Aquila pomarina), puchacz (Bubo bubo), rybitwa rzeczna (Sterna hirundo), włochatka (Aegolius funereus), derkacz (Crex cred). Analizując wpływ inwestycji na obszar Natura 2000 należy wziąć pod uwagę jako przedmiot ochrony obszaru: bąka, bociana białego, bociana czarnego, trzmielojada, kanię czarną, bielika, błotniaka stawowego, orlika krzykliwego, rybołowa, kropiatkę, zielonkę, derkacza, żurawia, rybitwę rzeczną, puchacza, włochatkę, lelka, dzięcioła średniego, cietrzewia.
Zapisy rozporządzenia Nr 136 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego -Wschód ( Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 178, poz. 2618) wprowadzają zakaz realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak zgodnie z zapisem art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.)na obszarze chronionego krajobrazu dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.
Mając na uwadze powyższe Burmistrz Pisza, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po przeanalizowaniu danych przedstawionych we wniosku i karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz po analizie ewentualnych zagrożeń dla środowiska na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 w/w ustawy tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, postanowił nałożyć na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Organ uznał, że konieczne jest wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym w art. 66 w/w ustawy, poddając szczegółowej analizie oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.
W raporcie należy wskazać działania zmierzające do ograniczenia negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Należy również przeanalizować wpływ inwestycji na przedmiot i cele ochrony obszarów, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm./, w tym obszaru Natura 2000.
Należy wykonać inwentaryzację przyrodniczą na obszarze realizacji i w strefie jej oddziaływania z uwzględnieniem chronionych gatunków roślin i zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ptaków wymienionych w załączniku nr I Dyrektywy Ptasiej. Ponadto, wykonać inwentaryzację przyrodniczą drzew przeznaczonych do wycinki pod kątem występowania chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt. Inwentaryzację terenową wykonać należy w okresie lęgowym ptaków oraz w okresie migracji wiosennych i jesiennych. Inwentaryzacja dotycząca występowania siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory musi być wykonana w pełni okresu wegetacyjnego i rozrodczego. Raport powinien zawierać opis zastosowanych metod badań terenowych.
Analiza wpływu inwestycji powinna zawierać:
• ocenę wpływu (bezpośredniego, pośredniego oraz skumulowanego z innymi zrealizowanymi i planowanymi przedsięwzięciami) planowanej inwestycji w fazie realizacji i eksploatacji na stwierdzone chronione siedliska oraz gatunki grzybów, roślin i zwierząt oraz na stan obszarów chronionych poprzez określenie: zakresu oddziaływania, skutków oddziaływania i wniosków.
• alternatywny racjonalny wariant inwestycji najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem jego wyboru, w przypadku zidentyfikowania możliwych negatywnych oddziaływań planowanej inwestycji bądź jej elementów,
• opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub minimalizację ewentualnych negatywnych oddziaływań na gatunki chronione, siedliska i obszary chronione, w tym na integralność obszarów sieci Natura 2000 oraz ocenę skuteczności tych działań,
• określenie, czy w wyniku realizacji inwestycji w stosunku do gatunków roślin i grzybów lub zwierząt objętych ochroną zastaną naruszone zakazy niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, lęgowisk, zimowisk, żerowisk czy innych schronień lub zostaną naruszone zakazy wymienione w art. 51 ust. 1 i art.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,
• określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na walory krajobrazowe.

Raport powinien zawierać opis zastosowanych metod prognozowania oddziaływania inwestycji.
W raporcie analizowane zagadnienia powinny być przedstawione w formie opisowej oraz graficznej i kartograficznej w skali odpowiadającej szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień. Sporządzone mapy powinny zawierać lokalizację przedsięwzięcia, miejsca obserwacji chronionych gatunków, zaznaczenie strefy oddziaływania inwestycji na analizowane przyrodnicze składniki środowiska.
Przedsięwzięcie powinno być poddane analizie oddziaływania na środowisko w wariancie inwestorskim, racjonalnym wariancie alternatywnym oraz wariancie najkorzystniejszym dla środowiska. Przedstawione warianty powinny zawierać działania minimalizujące oddziaływanie inwestycji na środowisko.
W raporcie należy wskazać działania chroniące środowisko, zmierzające do ograniczenia lub wyeliminowania negatywnego oddziaływania inwestycji. Ponadto należy określić terminy i sposoby prowadzenia prac budowlanych oraz przyjęte rozwiązania dotyczące właściwej gospodarki masami ziemnymi i odpadami powstającymi na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie przedłożonych przez Inwestora dokumentów na obecnym etapie postępowania nie można ustalić oddziaływania inwestycji na środowisko oraz stwierdzić, że zaproponowane przez Inwestora rozwiązania chroniące środowisko dotrzymają standardów jakości środowiska. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniający w/w uwarunkowania, pozwoli poddać szczegółowej analizie oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w różnych wariantach, na etapach realizacji, eksploatacji, likwidacji. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pozwoli organowi określić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, tak by zminimalizować ryzyko wystąpienia negatywnych skutków dla obszarów objętych formami ochrony przyrody, w tym obszaru Natura 2000.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Pisza, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.Data powstania: środa, 21 lis 2012 13:29
Data opublikowania: środa, 21 lis 2012 14:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 gru 2012 09:03
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2029 razy