BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) ogłasza drugie publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonych j.n.

I. Numer działki – 1129/32,
Powierzchnia działki - 2123 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 165.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 30.000 zł.

II. Numer działki – 1129/34,
Powierzchnia działki - 2234 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 174.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 30.000 zł.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00013021/1.

1. Przetargi odbędą się dnia 24 stycznia 2013 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5:
- o godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
- o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
2.Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ulicy Pisańskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/534/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1358 z dnia 9 czerwca 2006 r., stanowią teren oznaczony symbolem 6. U, MN - usługi różne, funkcja usługowa może występować samodzielnie na działce budowlanej; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , funkcja mieszkaniowa nie może występować samodzielnie na działce budowlanej.
6.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.
11. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
12.Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 18 stycznia 2013 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: czwartek, 22 lis 2012 12:24
Data opublikowania: czwartek, 22 lis 2012 15:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2013 11:33
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1488 razy