BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Karwik, gmina Pisz,

Numer działki – 17/4,

Numer KW – 13709

Powierzchnia nieruchomości – 2000 m2

Opis nieruchomości – działka gruntu przeznaczona do użytkowania jako działka siedliskowa,

Roczna wysokość czynszu – 400 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, położona jest na obszarze, na który brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia następnego roku.

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 23 listopada 2012 r. do dnia 13 grudnia 2012 r.

Data powstania: piątek, 23 lis 2012 10:45
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2012 11:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 gru 2012 14:56
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1217 razy