BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 21 listopada 2012 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXVI-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 listopada 2012 ROKU /PIĄTEK / O GODZINIE 15- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/12 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pisz za rok szkolny 2011/2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Gminy Pisz.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2013-2017”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyłączenia pomieszczeń piwnicznych przynależnych i trwale związanych z lokalami mieszkalnymi oraz sprostowania udziałów w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, będącej przedmiotem współwłasności Gminy Pisz i osób fizycznych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVI/578/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pisz, położonego na północ od ulicy Staszica i torów kolejowych po granicę obrębu geodezyjnego miasta Pisz 2.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVI/579/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pisz położonego na południe od torów kolejowych, wzdłuż zachodniej granicy obrębu geodezyjnego miasta, wzdłuż ulic: Gdańskiej, Leśnej i Parkowej, wzdłuż części ulicy Klementowskiego, ulicy Kwiatowej, Alei Piłsudskiego, ulicy Ratuszowej wraz z Hotelem nad Pisą, obejmującego część osiedla przy ulicy Rybackiej, część osiedla przy ulicy 1 Maja i ulicy Kościuszki, położonego wzdłuż zachodniej strony ulicy Kopernika oraz części ulicy Gizewiusza do terenów kolejowych w obrębie Pisz 2.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/325/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pisz na rok 2012.
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2013-2022.
 21. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2013.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: piątek, 23 lis 2012 11:00
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2012 11:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 lis 2012 17:27
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1399 razy