BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.29.2012

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.11.2012 r. wpłynął wniosek firmy „ELEKTRIN” inż. Jan Krajewski ul. Słowackiego 17/17 19-300 Ełk działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120 mm2 na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 207/12, 211, 210/1, 153/29, 151, 153/32, 153/19, 153/17, 153/33 położonych w obrębie geodezyjnym Pilchy, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną działki nr 153/33. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data powstania: wtorek, 27 lis 2012 14:21
Data opublikowania: wtorek, 27 lis 2012 15:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 09:31
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1978 razy