BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Maldanin, gmina Pisz,
Numer działki – 19,
Numer KW – 10835,
Powierzchnia nieruchomości – 1261 m2,
Opis nieruchomości – grunt przeznaczony do użytkowania jako działka siedliskowa wraz z posadowionymi na gruncie budynkami: mieszkalnym o pow. 31,20 m2, gospodarczym (stodoła) o pow. 53,60 m2 oraz użytkowym o pow. 32,14 m2.
Miesięczna wysokość czynszu dzierżawnego – 100 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia następnego roku.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 grudnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Data powstania: poniedziałek, 10 gru 2012 08:15
Data opublikowania: poniedziałek, 10 gru 2012 09:43
Data przejścia do archiwum: środa, 2 sty 2013 08:55
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1285 razy