BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 12 grudnia 2012 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXVII-ma SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 GRUDNIA 2012 ROKU /PIĄTEK / O GODZINIE 12- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/12 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Pisz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pisz szkołom i przedszkolom publicznym i niepublicznym, osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w innych formach niepublicznych oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonym przez organy inne niż minister i jednostka samorządu terytorialnego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pisz z Przedsiębiorcami.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

13. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pisz, komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

16. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2012.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2013-2022.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2013.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Odpowiedzi na zapytania radnych.

22. Wolne wnioski i informacje.

23. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: środa, 12 gru 2012 13:14
Data opublikowania: środa, 12 gru 2012 13:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 16:41
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1571 razy