BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wojska Polskiego,
Numer działki – 990/10,
Powierzchnia nieruchomości - 1056 m2,
Numer KW – OL1P/00013021/1,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 120.000 zł + 23 % VAT,
Wadium – 20.000 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 31 stycznia 2013 r. o godz. 9.00 w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową wraz z podatkiem VAT należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem 43 U – teren zabudowy usługowej.
6. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat od daty zawarcia aktu notarialnego nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
8.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
11. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
12.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej - najpóźniej do dnia 28 stycznia 2013 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: czwartek, 13 gru 2012 12:08
Data opublikowania: czwartek, 13 gru 2012 15:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 sty 2013 10:01
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1507 razy