BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości: Ciesina 11A/4 , gmina Pisz
2. Numer działki: 28/6
3. Powierzchnia działki : 2275 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00013705/0
5. Opis nieruchomości :
- lokal mieszkalny nr 4, o powierzchni użytkowej 70,77 m2, składający się z
dwóch pokoi, kuchni i łazienki i przedpokoju usytuowany na parterze,
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 11A , położonym we wsi Ciesina, gmina Pisz.
Do lokalu mieszkalnego nr 4 należą: piwnica oznaczona nr 4 o powierzchni użytkowej 18,46 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 21,55 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 5 lokali o ogólnej powierzchni budynku – 529,75 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na
w/w lokal na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 28/6 o powierzchni 2275 m2 wynoszący 11078/48508.
6.Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 28/6 o
powierzchni 2275 m2 wynoszącym 11078/48508) - 58.280 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt zł).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 2.914 zł
(słownie: dwa tysiące dziewięćset czternaście złotych ).
7.Koszty wyceny wynoszą - 180 zł.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023 lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży.
9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy
notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu
wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
11. W/w nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MR MN - zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa z dopuszczeniem wszelkich form nieuciążliwego zainwestowania.
12.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
13.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 grudnia 2012 r.
do dnia 10 stycznia 2013 r.

Data powstania: piątek, 21 gru 2012 07:41
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2012 09:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 sty 2013 11:35
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1475 razy