BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 20 grudnia 2012 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Kocioł Duży, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do obsługi
przeładunku odpadów (cz. dz. nr 159/2
o pow. 0,44 ha, cz. dz. nr 160 o pow. 0,21 ha )
- Numery działek - cz. 159/2 i cz.160

- Powierzchnia działek - 0,65 ha
- Numer KW - 13736
- Wysokość czynszu dzierżawnego za okres dzierżawy - 1260 zł + 23 %VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42)
do wydzierżawienia na okres od 11 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
w drodze bezprzetargowej.
2.Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość ta w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz położona jest
w obszarze oznaczonym symbolem 7 NU - komunalne wysypisko i żwirowisko.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2013 roku
na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
21 grudnia 2012 r. do dnia 10 stycznia 2013 r.

Data powstania: poniedziałek, 31 gru 2012 08:32
Data opublikowania: poniedziałek, 31 gru 2012 09:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 sty 2013 08:10
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1340 razy