BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu „Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu”
Opis przedmiotu zamówienia: przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu” zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Szczegółowe wytyczne do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu dostępne są pod adresem: http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=376 Całkowita wartość projektu: 5 517 519,57 zł Numer projektu: UDA-RPWM.02.01.05-28-011/10-00 Okres realizacji projektu: 01.04.2010 r. – 14.08.2013 r. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy W ofercie należy podać ceny netto i brutto oraz wysokość podatku VAT. Kryteria wyboru oferty: - cena brutto oferty Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie, lub dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu, wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego, oraz wykazu wykonanych co najmniej 3 audytów zewnętrznych w zakresie audytowania zadań dla projektów finansowanych ze środków europejskich, związanych z badaniem prawidłowości wykorzystania środków europejskich, wraz z terminem ich wykonania. W załączeniu wzór umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy Kary umowne: zgodnie ze wzorem umowy. Rękojmia za wady: zgodnie ze wzorem umowy Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Piszu, pok. nr 20 lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, lub w postaci elektronicznej na adres: adrian.majkrzak@pisz.home.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2013 r. do godz. 14.00 . Do oferty należy dołączyć: 1. oświadczenie wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, 2. wykaz wykonanych audytów zewnętrznych projektów finansowanych ze środków europejskich wraz z terminem ich wykonania, 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, 4. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego. Szczegółowych informacji udziela: Adrian Majkrzak tel. 87/ 424 12 45 Załączniki: 1. wzór umowy 2. oświadczenie wykonawcy
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 sty 2013 13:16
Data opublikowania: piątek, 4 sty 2013 13:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 sty 2013 10:48
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1368 razy