BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomościW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Jagodna 6/4
2. Numer działki : 1139/2
3. Powierzchnia działki : 1165m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00021610/6
5. Opis nieruchomości : - lokal mieszkalny nr 4, o powierzchni użytkowej 52,50 m2, składający się z:
2 pokoi, kuchni, łazienki, spiżarni i przedpokoju, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Jagodnej nr 6.
Do lokalu mieszkalnego nr 4 należy jedna piwnica oznaczona nr 4 o pow. 6,47 m2 .
Budynek mieszkalny składa się z 4 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 232,12 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.
- udział w działce nr 1139/2 o powierzchni 1165 m2 wynoszący 254/1000.
6.Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 1139/2 o
powierzchni 1165 m2 wynoszącym 254/1000 ) - 127.470 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy
czterysta siedemdziesiąt złotych ).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 6.374 zł<(słownie: sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote ).
7.Koszty wyceny wynoszą - 180 zł.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został
przeznaczony do sprzedaży.
9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy
notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu
wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
11.W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu
przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska
Polskiego i części ulicy Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego, i
ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 5 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –
Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., położona jest w obszarze oznaczonym symbolem
19MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
12.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
13.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
08 stycznia 2013 r. do dnia 29 stycznia 2013 r.


Data powstania: wtorek, 8 sty 2013 08:34
Data opublikowania: wtorek, 8 sty 2013 09:26
Data przejścia do archiwum: środa, 16 sty 2013 07:30
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1315 razy