BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Armii Krajowej,
-Numer działki – część 378/2,
-Numer KW – 12877,
-Powierzchnia nieruchomości - 10 m2,
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia zabudowany kioskiem z prasą,
-Roczna wysokość czynszu– 1.220,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy wielofunkcyjnej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 4 stycznia 2013 roku do dnia 25 stycznia 2013 roku.
Data powstania: wtorek, 8 sty 2013 10:13
Data opublikowania: wtorek, 8 sty 2013 15:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 sty 2013 12:04
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1390 razy