BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o opiniach złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, zawiadamiam, że:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu w dniu 07.02.2012 r. wydał pozytywną opinię sanitarną odnośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 17 maja 2012 r., znak: WSTŁ.410.22.2012.BT uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2013 r.
Data powstania: czwartek, 10 sty 2013 10:20
Data opublikowania: czwartek, 10 sty 2013 10:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 lut 2013 13:35
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1533 razy