BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.3.2013

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.01.2013 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 23.01.2013 r.) firmy E - PROJEKT Wiesław Baluta ul. Jarzębinowa 5 Wilkasy 11-500 Giżycko działającej z upoważnienia Gminy Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii nn oświetlenia drogowego na działce o numerze ewidencyjnym 214/1 położonej w obrębie geodezyjnym Łupki, gm. Pisz. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data powstania: czwartek, 24 sty 2013 14:35
Data opublikowania: czwartek, 24 sty 2013 14:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 lut 2013 08:53
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1396 razy