BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Teren pod garażem blaszanym (boks nr 5).
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Warszawska,
-Numery działek –część 503/30 i część 504/19,
-Numery KW –26500 (dla działki nr 504/19),13304 (dla działki nr 503/30)
-Powierzchnia nieruchomości – 15 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym (boks nr 5),
-Roczna wysokość czynszu – 8 zł /1 m² + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul.Warszawskiej, terenu przy
ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 7MW - stanowiącym teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.


3.Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.


4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30 stycznia 2013 r. do dnia 20 lutego 2013 r.

Data powstania: środa, 30 sty 2013 07:31
Data opublikowania: środa, 30 sty 2013 09:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 lut 2013 10:54
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1340 razy