BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.7321/14/10/11/12/13

o opiniach złożonych do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Szeroki Bór Piski w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, zawiadamiam, że:
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 10.01.2013 r., znak: WSTŁ.410.2.2013.BT, wydał pozytywną opinię odnośnie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Szeroki Bór Piski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu w dniu 27.12.2012 r. wydał pozytywną opinię sanitarną odnośnie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piszu w części wsi Szeroki Bór Piski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2013 r.
Data powstania: środa, 30 sty 2013 13:13
Data opublikowania: środa, 30 sty 2013 13:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2013 09:16
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1651 razy