BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.30.2012

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Szmigiel Instalatorstwo Elektryczne ul. Kwiatowa 12/53 12-221 Ruciane-Nida działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a 20-340 Lublin Burmistrz Pisza w dniu 04.02.2013 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 47 i 54 położonych w obrębie Jaśkowo, gm. Pisz Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wiartel.
Data powstania: poniedziałek, 4 lut 2013 13:51
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lut 2013 15:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2013 09:16
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1511 razy