BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz położonych w Piszu przy ul. Parkowej.
Burmistrz Pisza ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz położonych w Piszu przy ul. Parkowej.

I.
- Opis nieruchomości - teren pod garaż blaszany (boks nr 1),
- Powierzchnia nieruchomości – 18 m2,
- Numer działki - część 518/2,
- Numer KW - OL1P/00021799/4,
- Cenę wywoławczą stanowi roczna stawka czynszu dzierżawnego w wysokości 144,00 zł + 23 % podatku VAT.

- Wadium – 100,00 zł.
- Minimalne postąpienie – 10,00 zł.

II.
- Opis nieruchomości - teren pod garaż blaszany (boks nr 2),
- Powierzchnia nieruchomości – 18 m2,
- Numer działki - część 518/2,
- Numer KW - OL1P/00021799/4,
- Cenę wywoławczą stanowi roczna stawka czynszu dzierżawnego w wysokości 144,00 zł + 23 % podatku VAT.

- Wadium – 100,00 zł.
- Minimalne postąpienie – 10,00 zł.

III.
- Opis nieruchomości - teren pod garaż blaszany (boks nr 3),
- Powierzchnia nieruchomości – 18 m2,
- Numer działki - część 518/2,
- Numer KW - OL1P/00021799/4,
- Cenę wywoławczą stanowi roczna stawka czynszu dzierżawnego w wysokości 144,00 zł + 23 % podatku VAT.

- Wadium – 100,00 zł.
- Minimalne postąpienie – 10,00 zł.


1. Przetargi odbędą się dnia 1 marca 2013 r. w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5:
- o godz. 9.00 – na wydzierżawienie gruntu określonego w punkcie I;
- o godz. 9.30 – na wydzierżawienie gruntu określonego w punkcie II;
- o godz. 10.00 – na wydzierżawienie gruntu określonego w punkcie III;

2. Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres 3 lat.


3.Nieruchomości objęte niniejszym ogłoszeniem zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią obszar istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.


4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Okazanie granic dzierżawionej nieruchomości wykona dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt.
6. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
7. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
8. Dzierżawca zobowiązany będzie do przestrzegania obowiązujących norm i przepisów prawa,
w szczególności prawa budowlanego.
9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
10. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia
26 lutego 2013 r.
Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego
w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 4 lut 2013 15:03
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lut 2013 15:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 mar 2013 10:59
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1453 razy