BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze przetargów nieograniczonych
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 1, ul. Warszawska,
-Opis nieruchomości - tereny przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej (handel) - boksy nr 1, 2, 3, 4.
- Powierzchnia nieruchomości – 100 m2 (4 x 25 m2),
- Numer działki - część 495/3,
- Numer KW - 12764,
- Wysokość czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy (kwota czynszu dotycząca jednego boksu) – 1500,00 zł oraz 23 % podatku VAT.

1. Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 1 roku w drodze przetargu nieograniczonego.
2. W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz- nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34, poz. 551) stanowią teren oznaczony symbolem 2 KP - teren parkingu ogólnodostępnego.
3. Czynsz za wydzierżawione nieruchomości należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2013 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Dzierżawcy zobowiązani będą do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawionymi nieruchomościami, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t. j. od dnia 7 lutego 2013 r. do dnia 28 lutego 2013 r.
Data powstania: piątek, 8 lut 2013 11:42
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lut 2013 13:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 mar 2013 07:58
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1340 razy