BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Teren pod garażem blaszanym.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),


-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Parkowa,
-Numer działki – część 518/2,
-Numer KW – OL1P/00021799/4,
-Powierzchnia nieruchomości - 18 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym – boks nr 1,
-Roczna wysokość czynszu – 8 zł /1 m² + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko –Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
.

3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11 lutego 2013 r. do dnia 4 marca 2013 r.
Data powstania: poniedziałek, 11 lut 2013 12:34
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lut 2013 13:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2013 09:18
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1151 razy