BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.27.2012

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Sebastiana Kuźniewskiego Biuro Projektów „NOW-EKO” ul. Dąbrowszczaków 39 10-542 Olsztyn działającego z upoważnienia Gminy Pisz Urząd Miejski w Piszu Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz Burmistrz Pisza w dniu 11.02.2013 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w Piszu w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz w sieć energetyczną na działkach o numerach geodezyjnych 1432, 1457 i 1461/55 położonych w obrębie Pisz 1. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.
Data powstania: poniedziałek, 11 lut 2013 14:27
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lut 2013 15:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 mar 2013 09:55
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1443 razy