BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Klementowskiego,
-Numer działki – część 287,
-Numer KW – 13025,
-Powierzchnia nieruchomości - 62 m2,
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia zabudowany pawilonem handlowym,
-Roczna wysokość czynszu – 1.860,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy wielofunkcyjnej, teren zieleni izolacyjnej oraz teren projektowanej obwodnicy wewnętrznej na przedłużeniu ul. Kwiatowej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 lutego 2013 r. do dnia 5 marca 2013 r.
Data powstania: wtorek, 12 lut 2013 11:55
Data opublikowania: wtorek, 12 lut 2013 13:26
Data przejścia do archiwum: środa, 6 mar 2013 08:59
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1326 razy