BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Łupki, gmina Pisz,

Numer działki – 53,

Numer KW – OL1P/00013699/4

Powierzchnia nieruchomości – 190 m2

Opis nieruchomości – grunt przeznaczony do użytkowania na cele działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji,

Roczna wysokość czynszu – 400 zł + 23 % VAT.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/304/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy na okres 10 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren istniejącego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, położona jest na obszarze, na który brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia następnego roku.

5. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.

6. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 13 lutego 2013 r. do dnia 5 marca 2013 r.

Data powstania: środa, 13 lut 2013 12:25
Data opublikowania: środa, 13 lut 2013 14:57
Data przejścia do archiwum: środa, 6 mar 2013 08:59
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1291 razy