BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

I. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Świętojańska,

Numery działek – 9/5, 19/4 oraz 20/3

Numery KW – OL1P/00013027/3 oraz OL1P/00013738/0

Łączna powierzchnia nieruchomości – 1076 m2

Opis nieruchomości – nieruchomości niezabudowane przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 77

Cena – 48.500 zł.

II. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Świętojańska,

Numer działki – 19/2

Numer KW – OL1P/00013027/3

Powierzchnia nieruchomości – 719 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 75

Cena – 32.400 zł.

III. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Świętojańska,

Numer działki – 20/4

Numer KW – OL1P/00013027/3

Powierzchnia nieruchomości – 522 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 78

Cena – 23.500 zł.

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/207/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 stycznia 2012 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.

2. Ww. nieruchomości są wolne od obciążeń.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

5. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. Nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 87, poz. 1448 z dnia 25 czerwca 2009 r. położone są częściowo na obszarze oznaczonym symbolem C-8ZN - stanowiącym teren zieleni naturalnej oraz częściowo na obszarze oznaczonym symbolem WM - stanowiącym tereny urządzeń melioracyjnych.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 13 lutego 2013 r. do dnia 5 marca 2013 r.

Data powstania: środa, 13 lut 2013 12:27
Data opublikowania: środa, 13 lut 2013 14:56
Data przejścia do archiwum: środa, 6 mar 2013 09:00
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1462 razy