BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 15 lutego 2013 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XIX-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 LUTEGO 2013 ROKU /PONIEDZIAŁEK / O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/13 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Pisz na realizację projektu „Eduk@cja ku przyszłości w Piszu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do realizacji oraz udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia, koordynowania, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących projektu „Eduk@cja ku przyszłości w Piszu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz.

14. Podjęcie uchwały sprawie wynajęcia lokalu użytkowego nr 21 stanowiącego własność Gminy Pisz, położonego w budynku nr 2 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko- Mazurskiemu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli w 2013 r.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminu rozliczania się z inkasa.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych.

18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody.

19. Stanowisko Rady Miejskiej w Piszu w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

20. Apel Rady Miejskiej w Piszu w imieniu społeczności Gminy Pisz do Pani prof. dr hab. Ireny Lipowicz Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Piszu.

21. Odpowiedzi na zapytania radnych.

22. Wolne wnioski i informacje.

23. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: piątek, 15 lut 2013 15:03
Data opublikowania: piątek, 15 lut 2013 15:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 lut 2013 15:50
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1402 razy