BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.10.2013

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicnzego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.02.2013 r. wpłynął wniosek firmy Instalatorstwo Elektryczne Marek Szmigiel ul. Kolejowa 14 12-220 Ruciane – Nida działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV o długości 8 m na działce geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 109/9 położonej w obrębie geodezyjnym Jagodne, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną budynku administracyjnego z funkcją mieszkalną. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data powstania: czwartek, 28 lut 2013 10:07
Data opublikowania: czwartek, 28 lut 2013 11:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 mar 2013 08:54
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1470 razy