BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Spokojna,
-Numer działki – część 489/4,
-Numer KW – OL1P/00023109/5,
-Powierzchnia nieruchomości - 24 m2,
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na prowadzenie handlu.
-Roczna wysokość czynszu – 2.000,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2.W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz- nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34, poz. 551) stanowi teren oznaczony symbolem 2 KD - teren dróg publicznych.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5 marca 2013 r. do dnia 26 marca 2013 r.
Data powstania: wtorek, 5 mar 2013 11:34
Data opublikowania: wtorek, 5 mar 2013 14:02
Data przejścia do archiwum: środa, 27 mar 2013 07:36
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1296 razy