BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica,

Numer działki – 127/5,

Numer KW – OL1P/00013027/3,

Powierzchnia nieruchomości – 9142 m2 ,

Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,

Roczna wysokość czynszu – 400 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 2, poz. 17 z dnia 12 stycznia 2011 r. położona jest w obszarach oznaczonych symbolami: B-8 US/UT – teren zabudowy rekreacyjnej i usługowej turystycznej oraz B-4 ZP – teren zieleni parkowej.

3. Czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym o/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5 marca 2013 r. do dnia 26 marca 2013 r.

Data powstania: wtorek, 5 mar 2013 14:46
Data opublikowania: wtorek, 5 mar 2013 16:33
Data przejścia do archiwum: środa, 27 mar 2013 13:25
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1364 razy