BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
Nr działki - dz. nr 326/17 o pow. 22 m2
Opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
Nr KW -13024,
Cena nieruchomości - 2 175 zł oraz 23 % podatku VAT.

1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
2. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.
5. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr L/635/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własnośc Gminy Pisz, dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu.
6.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
8. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 6 marca 2013 r. do dnia 27 marca 2013 r.
Data powstania: czwartek, 7 mar 2013 08:36
Data opublikowania: piątek, 8 mar 2013 13:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 mar 2013 08:02
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1404 razy