BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
-Numer działki - część 323/2,
-Numer KW - OL1P/00012877/9,
-Powierzchnia nieruchomości - 233,17 m2,
-Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym, przeznaczona do wydzierżawienia jako biuro budowy inwestycji realizowanej na działce nr 323/2,
- Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy - 800 zł + 23 % VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/366/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXX/362/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2005 r. Nr 21 poz. 321) stanowi obszar oznaczony symbolem 8 MU – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej.
3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiścić w terminie do 31 maja 2013 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5 marca 2013 r. do dnia 26 marca 2013 r.

Data powstania: czwartek, 7 mar 2013 08:37
Data opublikowania: piątek, 8 mar 2013 13:18
Data przejścia do archiwum: środa, 27 mar 2013 07:36
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1503 razy