BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Przetargi nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości
Burmistrz Pisza ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 1, ul. Warszawska,
-Opis nieruchomości-tereny przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej (handel) - boksy nr 1, 2, 3, 4 zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego ogłoszenia,
- Powierzchnia nieruchomości – 100 m2 (4 x 25 m2),
-Numer działki - część 495/3,
-Numer KW - 12764,
- Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy (dotyczy jednego boksu) – 1 500 zł oraz 23 % podatku VAT.

-Wadium (dla jednego boksu) –500 zł.
-Minimalne postąpienie – 10 zł.

1. Przetargi odbędą się dnia 22 marca 2013 r. o godzinach:
a) 10.00 na wydzierżawienie boksu nr 1,
b) 10.30 na wydzierżawienie boksu nr 2,
c) 11.00 na wydzierżawienie boksu nr 3,
d) 11.30 na wydzierżawienie boksu nr 4,
w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres 1 roku.
3. W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34, poz. 551) stanowią teren oznaczony symbolem 2 KP - teren parkingu ogólnodostępnego.
4. Czynsz za wydzierżawione nieruchomości należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2013 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Wpłacone wadia zostaną zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
7. Dzierżawcy zobowiązani będą do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawionymi nieruchomościami, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
9. Wadia należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 19 marca 2013 r. podając w tytule wpłaty położenie nieruchomości, nr działki i nr boksu którego wpłata dotyczy.
Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: czwartek, 7 mar 2013 12:19
Data opublikowania: piątek, 8 mar 2013 13:17
Data przejścia do archiwum: środa, 20 mar 2013 07:17
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1516 razy