BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Teren pod garażem blaszanym - boks nr 18
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), -Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska, -Numer działki – część 550/4, -Numer KW – 13025, -Powierzchnia nieruchomości - 18 m², -Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym – boks nr 18, -Roczna wysokość czynszu – 8 zł /1 m² + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. 2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar rezerwy pod obwodnicę. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. 3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz. 4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11 marca 2013 r. do dnia 2 kwietnia 2013 r.
Data powstania: poniedziałek, 11 mar 2013 14:45
Data opublikowania: poniedziałek, 11 mar 2013 15:42
Data przejścia do archiwum: środa, 3 kwi 2013 09:52
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1225 razy