BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, Aleja Turystów,
Numer działki – 19/1,
Numer KW – OL1P/00013027/3,
Powierzchnia nieruchomości – 15.567 m2
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 623 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 87, poz. 1448 z dnia 25 czerwca 2009 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolami: C-8 ZN – teren zieleni naturalnej, C – 20 US – teren sportowo – rekreacyjny, C – 34 UT i C – 35 UT – tereny projektowanych usług turystycznych oraz C – 43 KS – teren parkingów.
3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia następnego roku.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11 marca 2013 r. do dnia 1 kwietnia 2013 r.

Data powstania: wtorek, 12 mar 2013 08:50
Data opublikowania: wtorek, 12 mar 2013 09:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 kwi 2013 09:18
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1255 razy