BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Teren pod garażem blaszanym
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),


-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gałczyńskiego,
-Numer działki – część 462/109,
-Numer KW – 12764,
-Powierzchnia nieruchomości - 15 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym,
-Roczna wysokość czynszu – 8 zł /1 m² + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko –Mazurskiego z 2008 r. Nr 2,poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 67 poz. 1086), oznaczona jest symbolem 1MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.


3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12 marca 2013 r. do dnia 3 kwietnia 2013 r.
Data powstania: wtorek, 12 mar 2013 13:06
Data opublikowania: wtorek, 12 mar 2013 15:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 kwi 2013 10:24
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1175 razy