BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.9.2013

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicnzego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.02.2013 r. wpłynął wniosek (uzupełniony w dniach: 26.02.2013 r. i 11.03.2013 r.) firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Białystok ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie: kablowej linii energetycznej SN o długości ok 17 m oraz słupa elektroenergetycznego na działce o nr geodezyjnym 19/517, kablowej linii energetycznej nN o długości około 17 m wraz ze złączem kablowym oraz stacji transformatorowej słupowej Sn/nN na działce o nr geodezyjnym 19/254 położonych w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data powstania: wtorek, 12 mar 2013 15:02
Data opublikowania: wtorek, 12 mar 2013 15:19
Data przejścia do archiwum: środa, 10 kwi 2013 11:01
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1594 razy