BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 13 marca 2013 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXX-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 MARCA 2013 ROKU /PIĄTEK / O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/13 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu za 2012 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2013 – 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pisz na rok budżetowy 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pisz w 2013 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz ”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na własność nieruchomości będącej własnością osób fizycznych.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

23. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie gminy Pisz.

24. Podjęcie uchwały w sprawie nabycie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych.

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych.

27. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia części Uchwały Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

28. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.

29. Interpelacje i zapytania radnych.

30. Odpowiedzi na zapytania radnych.

31. Wolne wnioski i informacje.

32. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: piątek, 15 mar 2013 10:34
Data opublikowania: piątek, 15 mar 2013 13:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 mar 2013 11:37
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1353 razy