BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.5.2013

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/, zawiadamiam, że w dniu 13.03.2013 r., wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi we wsiach Wielki Las - Uściany, gmina Pisz”


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do tut. Urzędu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Ponieważ liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia przekracza 20, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm./, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ który mówi, że „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.”
Data powstania: piątek, 15 mar 2013 11:16
Data opublikowania: piątek, 15 mar 2013 13:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 kwi 2013 11:57
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1421 razy