BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 21-03-2013 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami )

- Położenie nieruchomości - Pilchy , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do zagospodarowania bez prawa
wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz
ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu
- Numer działki - część 77/19
- Powierzchnia działki - 300 m2,
- Numer KW - 13707
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 120 zł + 23 % VAT ,


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42)
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2.Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego na obszarze tym przewiduje się urządzenie
ogólnodostępnej plaży i kąpieliska.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
22 marca 2013 r. do dnia 12 kwietnia 2013 r.

Data powstania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:21
Data opublikowania: poniedziałek, 25 mar 2013 11:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 kwi 2013 11:42
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1379 razy