BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.14.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.03.2013 r. wpłynął wniosek firmy „ELEKTRO-SERVICE” Józef Błudnicki Gajewo, ul. Leśna 21, 11-500 Giżycko działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Białystok ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV o długości 10m, na działkach nr 14/21, 14/65, 14/66 w obrębie Pisz 2. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.
Data powstania: wtorek, 26 mar 2013 10:21
Data opublikowania: wtorek, 26 mar 2013 14:52
Data przejścia do archiwum: środa, 24 kwi 2013 09:09
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1596 razy