BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

Numer KW – OL1P/00022783/6,
Numery działek Powierzchnia nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości
1431/9 5335 m2 1.056.000 zł + 23 % podatku VAT
1431/10

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/337/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Wraz z nieruchomością nastąpi sprzedaż dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o nr geodezyjnych 1431/9 i 1431/10 przy ulicy Zagłoby w Piszu. Przed sprzedażą nieruchomości zostanie wykonane przyłącze energetyczne, którego koszt wykonania został wliczony w cenę sprzedaży.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
6. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/533/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 76 poz. 1357) stanowi teren oznaczony symbolami : A.4.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i A.7.MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w terminie trzech lat od dnia jej nabycia, nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
10. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23 marca 2013 r. do dnia 13 kwietnia 2013 r.
Data powstania: wtorek, 26 mar 2013 10:40
Data opublikowania: wtorek, 26 mar 2013 14:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 kwi 2013 11:42
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1501 razy