BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Słubicka,

Numery działek – cz. 1135 i cz. 1129/37,

Numer KW – 13021,

Powierzchnia nieruchomości – 11.100 m2 ,

Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,

Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy – 444 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ulicy Pisańskiego zatwierdzonego uchwałą Nr XLVII/534/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76, poz. 1358 z dnia 9 czerwca 2006 r. położona jest na obszarach oznaczonych symbolami: 7.P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i 10.MN, U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi różne.

3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiścić w terminie do 30 września 2013 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 26 marca 2013 r. do dnia 16 kwietnia 2013 r.

Data powstania: środa, 27 mar 2013 07:36
Data opublikowania: środa, 27 mar 2013 13:24
Data przejścia do archiwum: środa, 17 kwi 2013 13:36
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1373 razy