BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Z.6733.15.2013

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r., poz. 267) Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.03.2013 r. wpłynął wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarządu Zlewni Pojezierza Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Hańczy z siedzibą w Giżycku ul. Wodna 4 11-500 Giżycko dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zabudowie przeciwerozyjnej i udrożnieniu koryta rzeki Pisy, poprzez wykonanie opaski brzegowej materacowo - kamiennej dostosowanej do aktualnego układu linii brzegowej, na działkach o numerach geodezyjnych 18/1, 14/1, 13/18 w obrębie Wolisko, gm. Pisz. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Jeże.
Data powstania: środa, 3 kwi 2013 13:53
Data opublikowania: środa, 3 kwi 2013 15:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 maj 2013 14:15
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1815 razy