BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.6733.6.2013

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02.04.2013 r. Pan Tomasz Surowiec, TARE Sp. z o.o. , ul. Składowa 12/221, 15-399 Białystok, działający z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Białystok ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok zmodyfikował wniosek dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 109, 110/7, 110/6, 110/1, 110/3, 110/4, 142/65, 142/66, 142/37 i 111 położonych w obrębie Pisz 2 w zakresie przebiegu trasy planowanej inwestycji. Zgodnie ze zmienionym wnioskiem, teren planowanej inwestycji obejmuje działki ewidencyjne o numerach geodezyjnych 110/7, 110/6, 110/1, 110/3, 142/66 i 111 w obrębie Pisz 2. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.
Data powstania: środa, 3 kwi 2013 14:08
Data opublikowania: środa, 3 kwi 2013 15:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 maj 2013 14:16
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1604 razy