BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o opiniach złożonych do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Wąglik w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, zawiadamiam, że:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem z dnia 15.02.2013 r., znak: ZNS-430/10-03/09/10/11/12, wydał pozytywną opinię sanitarną odnośnie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Wąglik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 18.02.2013 r., znak: WSTŁ.410.14.2013.BT, wydał pozytywną opinię odnośnie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Wąglik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2013 r.
Data powstania: czwartek, 4 kwi 2013 09:12
Data opublikowania: czwartek, 4 kwi 2013 10:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 maj 2013 14:16
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1633 razy