BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o zmianie wniosku Z.6733.1.2013

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.03.2013 r. Pan Marek Szmigiel, Instalatorstwo Elektryczne, ul. Kolejowa 14, 12-220 Ruciane – Nida, działający z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Białystok ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok zmodyfikował wniosek dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działce nr 207/12 w obrębie Pilchy, gm. Pisz w celu zasilenia w energię elektryczną działek nr 192/33 i 195/15 w obrębie Pilchy, gm. Pisz Zgodnie ze zmienionym wnioskiem, trasa projektowanej linii kablowej przebiegającej przez teren działki nr 207/12 w obrębie Pilchy, gm. Pisz, została skrócona do zasilenia wyłącznie działki nr 192/15 w obrębie Pilchy, gm. Pisz, wobec powyższego zmianie uległ załącznik graficzny do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pilchy.
Data powstania: piątek, 5 kwi 2013 09:06
Data opublikowania: piątek, 5 kwi 2013 09:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 maj 2013 14:16
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1650 razy