BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Teren pod garażem murowanym
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),


-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
-Numer działki – 705,
-Numer KW – 13025,
-Powierzchnia nieruchomości – 22 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garażem murowanym,
-Roczna wysokość czynszu –8 zł /1 m² + 23 % VAT.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko –Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. Wydzierżawiony teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zespołu garaży murowanych. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.


3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 5 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.
Data powstania: piątek, 5 kwi 2013 13:51
Data opublikowania: piątek, 5 kwi 2013 13:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 kwi 2013 18:09
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1367 razy